20160105 DIARY :: TODAY is YOSEOP DAY!! (+ 영상추가)

posted Nov 24, 2017

 

안녕하세요?

BEAST 팬클럽 담당자 입니다.

 

요섭군의 27번째 생일을 진심으로 축하해주세요!

 

 

HAPPY BIRTHDAY TO YOSEOP

 
 

 

 

 

Untitled-1_1.jpg

IMG_0004_1.jpg

IMG_7339_1.jpg

IMG_3202_1.jpg

IMG_3337_1.jpg

IMG_3500_1.jpg

IMG_3624_1.jpg

IMG_8359_1.jpg

IMG_6031_1.jpg

IMG_8647_1.jpg